Sobre ¿Per que crea l'individu?

*
¿PER QUE CREA L'INDIVIDU?
-
¿QUE INDUEIX A L'ÉSSER HUMÀ A CREAR?
-
¿LA CREACIÓ ÉS UNA
MANIFESTACIÓ DE L'ESPERIT?
*
PERÒ,
-
¿ES NECESSITA LA MATÈRIA
-
PER CONFIGURAR AQUEST ESPERIT?
*

*
"...l'art s'inscriu, a meitat de camí,
entre el coneixement científic i el pensament mític o màgic;
doncs tot el món sap que l'artista,
a la vegada, té alguna cosa del savi i de l'artesà:
amb mitjans manuals, confecciona un objecte material,
que és al mateix temps objecte de coneixement".
*
(Claude Lévi-Strauss)
*
Mitjançant aquest projecte pretenem conèixer empíricament
el pensament de l'artista  a través de l’anàlisi
d'aquest objecte de coneixement (l'obra d 'art)
que esmenta Lévi-Strauss.
*
I amb això entendre el perquè de l'art i la creació.
*
Treballarem amb el silenci de les imatges.
Buscarem el despertar de la percepció,

els sentits, les emocions, les sensacions.
Veurem si efectivament en la percepció esta el fonament de tota idea.
Entendrem que les coses no són tal com són,
són com les percebem,
son com les sentim.
-
*

L'artista expressa el seu pensament mitjançant imatges,
crea per una motivació conceptual que li ha activat els processos creatius,
quan crea el que fa és parlar amb si mateix.
*
L'artista titula la seva obra, però, aquest té dues lectures,
el primer, el del creador manifesta directament o indirectament
el seu pensament sobre la seva creació,
i
el segon, el títol per a l'espectador és sols un suggeriment,
una motivació conceptual perquè aquest iniciï
el diàleg amb l'obra i indirectament amb l'artista.

*

*
L'observador interpreta l'obra i al seu voltant crea un altre motiu conceptual,
és llavors quan l'obra creativa adquireix veritable essència per si mateixa,
independentment del valor que l'artista li ha volgut atorgar.
*
És el moment on s'inicia el veritable diàleg conceptual
entre l'artista, l'obra i l'espectador,
és quan comença a actuar en la ment de l'espectador.
*
L'instant que és capaç de crear sensacions,

crear motivacions, crear pensaments,
en definitiva crear nous conceptes.

Objectius del projecte


*
LA IMATGE,

.
l'OBRA CREATIVA,
.
EL PENSAMENT DE L'INDIVIDU,
.
COM ELEMENT CENTRAL DE RECERCA.
.
*Autor: Duván Lopez.
Titulo: De la serie Mirar no es igual que ver.
Colòmbia.

*
Amb aquest projecte de recerca multidisciplinària es crea aquest
“punt de trobada”
entre artistes, creatius i analistes socials
(filosofs. psicolegs, antropolegs)
per reflexionar i debatre, en el seu sentit més ampli,
sobre art, artesania, disseny
i altres manifestacions del pensament creatiu.
.
Per a realitzar aquest objectiu s'organitza aquest
“espai de reflexió”
fonamentat en la labor diària de l'artista enfront de la societat.
.
Anem a realitzar un treball de recerca
sobre les motivacions que indueixen a aquest individu a crear,
i al propi temps investigarem sobre
com influeix la societat en els processos conceptuals d'aquests artistes.
.
Analitzarem les obres que aquests artistes han creat, els seus treballs, on conscientment o inconscient està reflectit el seu pensament i el seu sentir més profund sobre el concepte de la vida i de la societat.
.
Entenem que una de les bases d'aquest projecte és que sigui eminentment empíric, mitjançant la praxis de l’artista formularem hipotesis de treball sobre les diverses manifestacions de la creació de l'art.
.
Com a espai de reflexió conceptual
s'han programat els camps d'interès següents ,
aquests camps d'interès solament són orientatius
de les diferents àrees d'anàlisi a realitzar, abraçant
els principals elements conceptuals dels processos creatius.

*
PER QUÈ CREA L'ARTISTA.
.
SOBRE LA CREACIÓ DE SÍMBOLS.
.
SOBRE LA PERCEPCIÓ SENSORIAL DE L'ARTISTA.
.
SOBRE IMAGINACIÓ I CREATIVITAT.
.
SOBRE LA IDEA.
.
SOBRE CREACIÓ, ART I SOCIETAT

*
Autora: Olga Schäfer Ortiz.
Titulo: Mandala 2.
Pintora - Arquitecta.
Colombia
.___________________________________

Buscan l'origen dels processos creatius

VOLEM CONÈIXER

EL PERQUÈ DE L'ART I LA CREATIVITAT

D'AHIR, D'AVUI,

.SI ÉS POSSIBLE DE DEMÀ.
.

L'origen d'aquest projecte d'investigació multidisciplinària se situa en el coneixem dels principis dels processos creatius en l'artista plàstic i del per què l'ésser humà crea objectes dispars, per a l'ús de l'individu com a tal, i de la societat. Crea estris per al seu ús quotidià: plats, gots, i al mateix temps eines per treballar amb la matèria.
.
També ho fa per omplir l'esperit, l'ànima i la sensibilitat de l'ésser humà; i al propi temps crea símbols, icones i signes mitjançant la representació d'imatges per comunicar-se amb el món espiritual i entendre l'univers.
.
Des de temps immemorials els primers creadors, els artistes d'unes societats en una fase d'estructuració molt primària, ja van dotar d'esperit als seus primers ídols.
.
Eren les albors del pensament simbòlic i abstracte.
.
Així mateix, des dels principis de la societat urbana, i a una elemental indústria, l'artesana, es van crear objectes per a uns usos primaris i bàsics, i al propi temps per gaudir dels valors estètics com els objectes d'ornamentació personal que, al costat del seu simbolisme, marcaven un estatuts social i les obres d'orfebreria on la seva matèria primera, l'or, tènia unes determinades consideracions sagrades.
.
Avui, aquestes peces les considerem obres d'art. Aquests artistes-artesans dominaven tot el procés creatiu, industrial i de comercialització, (ara diríem de màrqueting). Les noves generacions d'artistes-artesans continuen oferint a la societat les seves creacions per a uns usos anàlegs i al mateix temps diferents però igualment per al gaudiment estètic. Aquests creadors, segons passen els segles i evolucionen les societats, també canvien i avui dia els artistes continuen creant símbols, icones i composicions adequades a la nostra societat.
.
Aquest pensament s'adapta a les noves necessitats socials, però l'artista contínua treballant, creant elements per cobrir les necessitats espirituals i socials de l'ésser humà, tal com s'ha realitzat des que l'espècie “Homo” evolucionà cap a l’“Homo Sapiens”, fins a la nostra societat contemporània.

EL PENSAMENT DE L'ARTISTA.

*
Treballarem amb el pensament de l'artista,

volem saber que pensa com a ésser humà,


...volem conèixer-ho,

...no per canviar-ho ni manipular-ho,

...però si per entendre

el perquè de la seva obra creativa.

*

.Aquest es un dels elements fonamentals

d'anàlisi d'aquest projecte:

*

EL PENSAMENT DE L'ARTISTA.

**

*
Mitjançant aquest projecte investigarem sobre qüestions
de la creació atística i les seves causes creatives
i realitzarem unes interpretacions des de les ciències cognitives

en els aspectes:
FILOSÒFICS. ANTROPOLÒGICS. PSICOLÒGICS. 
*
Entenem que una de les bases d'aquest projecte és que sigui eminentment empíric,
mitjançant la praxis de l’artista
formularem teories antropològiques
sobre les diverses manifestacions de l'art i la creació
*
.l nostre objectiu final serà contrastar dos punts de vista
que poden ser diferents
però al propi temps també complementaris.
*
.EL TEÒRIC I L'EMPÍRIC.
*.
Els investigadors creatius i cognitius
aportarien la realitat de l'individu creatiu que esta immers en una societat
i els investigadors antropòlogics i analistes socials oferirien la seva visió sobre
el per què aquest individu crea,
quina funció té la creació en l'actual cultura de consum
i
com afecta aquesta societat en els processos creatius d'aquest subjecte.


Imatges autor: Jesús Pérez Pallisé

*